იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

აგვისტო, 2019 წელი

მოცულობა
მლნ კვტ.სთ
 

საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკა 2015 - 2019 წწ (მლნ კვტ.სთ)

პერიოდი

2015

2016

2017

2018

2019
(8 თვე)

იმპორტი თურქეთიდან - 64.399 -
ექსპორტი თურქეთში -419.493 -294.487 -284.516 -386.260 -112.795
იმპორტი აზერბაიჯანიდან 101.694 109.777 917.571 1230.092 760.538
ექსპორტი აზერბაიჯანში -0.015 -5.448 -1.722 -23.115 -9.331
იმპორტი სომხეთიდან 86.532 127.397 7.834 0.001
ექსპორტი სომხეთში -70.851  -111.485 -137.542 -82.317 -59.304
იმპორტი რუსეთიდან 511.000 369.159 452.217 206.498 74.651
ექსპორტი რუსეთში -169.574 -147.589 -261.923 -96.889 -59.216
იმპორტი სულ 699.23 478.94 1497.19 1508.82 835.19
ექსპორტი სულ -659.93 -559.01 -685.70 -588.58 -240.65
ტრანზიტი სულ - 849.59 253.99 13.43 61.36

 

იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

2015 - 2019 წწ