გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი კვალიფიციური საწარმო – განაწილების ლიცენზიატი, პირდაპირი მომხმარებელი და ექსპორტიორი ვალდებულია აუნაზღაუროს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორს გარანტირებული სიმძლავრის წყაროებისთვის შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გადასახდელი გარანტირებული სიმძლავრის საფასური, გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი საწარმოს ფაქტობრივ ჯამურ მოხმარებასა და ექსპორტში მისი ფაქტობრივი მოხმარების ან ექსპორტის წილის პროპორციულად.

 

განაწილების ლიცენზიატები

პირდაპირი მომხმარებლები

ექსპორტიორები 

 

შენიშვნა: ექსპორტიორი გარანტირებული სიმძლავრის საფასურს ანაზღაურებს ფაქტიურად განხორციელებული ექსპორტის შემთხვევაში.

 

 გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი კვალიფიციური საწარმოების ფაქტიური მოხმარება და გარანტირებული სიმძლავრის ღირებულება, 2019 წელი

პერიოდი

კვალიფიციური საწარმოების მოხმარება, კვტ.სთ

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური, ლარი

იანვარი 893 904 524.6 16 452 531.00
თებერვალი 815 095 087.1 15 263 370.00
მარტი 895 078 113.7 17 021 779.00
აპრილი 823 300 572.4 16 518 870.00
მაისი 1 004 551 539.0   16 449 313.00
ივნისი 1 055 579 600.5      9 775 154.00 
ივლისი   996 154 068.4    2 996 399.00
აგვისტო  975 077 528.0  11 807 836.00
სექტემბერი  856 047 099.2   13 955 170.00 
ოქტომბერი 835 011 055.9 16 640 019.00
ნოემბერი  870 485 698.0   15 366 957.00
დეკემბერი 923 413 170.4    12 683 477.00