ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1030.889 850.616 867.133 943.796 985.953 999.366 1009.951 948.562         7636.3
თბოსადგურები 552.454 398.473 153.133 148.257 12.889 0.028 47.691 89.297         1402.2
ქართლის ქარის სადგური 7.913 6.676 8.822 8.414 8.144 6.654 7.312 7.527         61.5
ჰიდროსადგურები 470.522 445.467 705.179 787.125 964.92 992.683 954.947 851.738         6172.6
მ.შ. მარეგულირებელი 280.611 191.29 239.425 310.013 321.678 500.307 524.599 462.468         2830.4
მ.შ. სეზონური 157.954 222.897 399.535 403.531 554.605 422.01 375.377 330.395         2866.3
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 31.957 31.281 66.22 73.58 88.638 70.366 54.971 58.876         475.9
იმპორტი 214.26 312.037 217.881 36.221 6.56 0.092 0.546 47.647         835.2
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 26.432 24.659 0 0 0 31.127 19.569 0         101.8
სულ რესურსი 1271.582 1187.312 1085.015 980.017 992.512 1030.585 1030.066 996.208         8573.3
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 29.912 20.673 17.586 16.938 13.304 11.427 12.212 12.312         134.4
ქსელში მიწოდება 1241.67 1166.639 1067.428 963.079 979.208 1019.157 1017.854 983.897         8438.9

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1191.435 1124.069 1050.225 940.685 892.045 902.887 958.815 962.673         8022.8
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 964.61 918.919 825.19 716.173 665.121 694.259 791.525 777.722         6353.5
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 224.962 203.065 223.657 222.786 224.91 206.758 165.378 182.884         1654.4
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.864 2.085 1.378 1.727 2.013 1.87 1.913 2.067         14.9
ექსპორტი 0.01 0.506 0.108 6.42 65.254 61.942 15.362 1.565         151.2
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 26.432 24.659 0 0 0 31.127 19.569 0         101.8
სულ მოხმარება 1217.878 1149.234 1050.333 947.106 957.299 995.956 993.746 964.238         8275.8
ტრანსპორტირების ხარჯი 23.792 17.405 17.095 15.973 21.909 23.201 24.108 19.659         163.1
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1241.67 1166.639 1067.428 963.079 979.208 1019.157 1017.854 983.897         8438.9