ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1011,039 938,785 974.343 966.12 1156.308 1197.633 1055.125           6360.6
თბოსადგურები 404,608 420,197 425.678 158.561 0.152 7.163 3.405           999.6
ქართლის ქარის სადგური 5,833 7,371 8.229 6.816 6.077 5.489 8.95           41.4
ჰიდროსადგურები 600,598 511,217 540.436 800.743 1150.08 1184.982 1042.771           5319.6
მ.შ. მარეგულირებელი 335,496 264,841 193.439 344.055 632.424 713.803 617.393           2836.6
მ.შ. სეზონური 221,122 210,186 298.117 383.896 431.8 392.758 356.495           2084.2
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 43,981 36,191 48.88 72.792 85.857 78.42 68.882           398.8
იმპორტი 181,673 142,494 208.869 80.84 0.225 7.958 93.961           573.5
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0   0           14.5
სულ რესურსი 1192,712 1081,28 1189.034 1055.638 1156.533 1205.592 1149.086           6948.6
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 26,122 26,217 27.529 17.867 13.639 12.97 11.879           110
ქსელში მიწოდება 1166,59 1055,062 1161.505 1037.771 1142.894 1192.621 1137.207           6838.6

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1149,46 1037,221 1137.868 1011.556 984.914 1065.72 1108.778           7495.5
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1004,339 907,448 983.256 866.805 670.84 739.373 772.931           5945
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 143,895 128,82 153.843 143.57 312.866 324.471 334.386           1541.9
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1,226 0,953 0.77 1.181 1.207 1.876 1.461           8.7
ექსპორტი 0 0 0.002 0.038 134.464 99.797 6.263           240.6
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0 0 0           23.5
სულ მოხმარება 1149,46 1037,221 1143.691 1020.272 1119.378 1165.517 1115.041           7750.6
ტრანსპორტირების ხარჯი 17,13 17,841 17.814 17.5 23.517 27.105 22.166           143.1
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1166,59 1055,062 1161.505 1037.772 1142.894 1192.621 1137.207           7893.7