სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი" მცირე სიმძლავრის დერეგულირებულ ელექტროსადგურებთან ანგარიშსწორებას ახორციელებს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" 36' მუხლის მიხედვით.

 

მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, 2016-2020 წწ

პერიოდი

2016

2017

2018

2019

2020

იანვარი 11.303 14.234 11.248 10.614 12.304
თებერვალი 11.303 14.234 11.248 10.614 12.304
მარტი 11.303 14.234 11.248 10.614 12.304
აპრილი 11.303  9.400 11.248 10.614 12.304
მაისი  1.170  1.496 1.818  1.818   1.358
ივნისი  1.170  1.496  1.818  1.818   1.358
ივლისი  1.170  1.496  1.818   1.818    1.358
აგვისტო  1.170  1.496  1.818  1.818   1.358
სექტემბერი 11.303   9.400 11.248 10.614  12.304
ოქტომბერი 11.303   9.400 11.248 10.614  12.304
ნოემბერი 11.303 11.248 11.248 10.614  
დეკემბერი 11.303 11.248 11.248 12.304  

 

 მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, ოქტომბერი, 2016-2020 წწ