12/02/2020

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის ვაჭრობის ორგანიზებისა და ელექტროენერგეტიკული ბაზრის განვითარების დეპარტამენტის  თანამშრომლებმა ნატალია ჭიოკაძემ და მარიამ მაჭავარიანმა 4 – 6 თებერვალს მონაწილეობა მიიღეს USAID-ის ენერგეტიკული პროგრამის მიერ ორგანიზებულ „ენერგეტიკული ბაზრების ვაჭრობის და რისკების მართვის“ სასწავლო კურსში...

06/02/2020

2020 წლის 05 თებერვლიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, ძამა ჰესის ნაწილში.

06/02/2020

2020 წლის 04 თებერვალს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ“-ს, ძამა ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

04/02/2020

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 იანვრის 7/12 გადაწყვეტილებებით დამტკიცებული ცვლილებები საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, კანონმდებლობით დადგენილი წესით დარეგისტრირდა დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ...

03/02/2020

2020 წლის 29 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აად“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, ჭაპალა ჰესის ნაწილში.

03/02/2020

2020 წლის 28 იანვარს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „აად“-ს, ჭაპალა ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

03/02/2020

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი აცხადებს მეორადი ინვენტარის რეალიზაციას. სარეალიზაციო პროდუქციის ცხრილი შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

03/02/2020

2017-2019 წლების საანგარიშო პერიოდების ანგარიშსწორების ერთიან ბაზებში ესკოს მიერ განხორციელდა კორექტირებები, რომლის შედეგადაც, შეიცვალა ესკოს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასები.

22/01/2020

2020 წლის 21 იანვარს გამოცხადდა NAT200001549ელექტრონული ტენდერი სხვადასხვა ლიცენზიის განახლებისათვის (CPV48600000), შესყიდვის ღირებულებით 80410.00 ლარი. სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2020 წლის 29 იანვარს 12:00 სთ.

20/01/2020

2020 წლის 16 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ“-ს (ძამა ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.