24/02/2020

ესკომ ჰოლანდიელ ინვესტორებს უმასპინძლა, რომლებიც საქართველოში მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელებას და რამდენიმე მსხვილი სამრეწველო საწარმოს გახსნას აპირებენ. შეხვედრა ეხებოდა საქართველოს ბაზარზე ელექტროენერგიით, განსაკუთრებით განახლებადი ენერგიით ვაჭრობის საკითხებს საქართველოში.

21/02/2020

ესკომ ჰოლანდიელ ინვესტორებს უმასპინძლა, რომლებიც საქართველოში მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელებას და რამდენიმე მსხვილი სამრეწველო საწარმოს გახსნას აპირებენ. შეხვედრა ეხებოდა საქართველოს ბაზარზე ელექტროენერგიით, განსაკუთრებით განახლებადი ენერგიით ვაჭრობის საკითხებს საქართველოში.

13/02/2020

2020 წლის იანვრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 301 280 467.8 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 25% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 43 947 381.5 ლარი შეადგინა.

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

იანვარში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 14.5868671 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 12.304 თეთრი.

12/02/2020

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის ვაჭრობის ორგანიზებისა და ელექტროენერგეტიკული ბაზრის განვითარების დეპარტამენტის  თანამშრომლებმა ნატალია ჭიოკაძემ და მარიამ მაჭავარიანმა 4 – 6 თებერვალს მონაწილეობა მიიღეს USAID-ის ენერგეტიკული პროგრამის მიერ ორგანიზებულ „ენერგეტიკული ბაზრების ვაჭრობის და რისკების მართვის“ სასწავლო კურსში...

06/02/2020

2020 წლის 05 თებერვლიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, ძამა ჰესის ნაწილში.

06/02/2020

2020 წლის 04 თებერვალს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ“-ს, ძამა ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

04/02/2020

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 იანვრის 7/12 გადაწყვეტილებებით დამტკიცებული ცვლილებები საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, კანონმდებლობით დადგენილი წესით დარეგისტრირდა დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ...

03/02/2020

2020 წლის 29 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აად“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, ჭაპალა ჰესის ნაწილში.

03/02/2020

2020 წლის 28 იანვარს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „აად“-ს, ჭაპალა ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

03/02/2020

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი აცხადებს მეორადი ინვენტარის რეალიზაციას. სარეალიზაციო პროდუქციის ცხრილი შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილში.