საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის კორექტირება

2017-2019 წლების საანგარიშო პერიოდების ანგარიშსწორების ერთიან ბაზებში ესკოს მიერ განხორციელდა კორექტირებები, რომლის შედეგადაც, შეიცვალა ესკოს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასები.